วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วัดโคกเกษมอุทกวราราม ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙ บ้านโคกกุง หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงค์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน น.ส. ๓ เลขที่ ๒๘๑ อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ และศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้
วัดโคกเกษมอุทกวราราม ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒ บริเวณวัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำชี จึงตั้งชื่อวัดโคกเกษมอุทกวราราม แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดโคกกุง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระสีธน กิตติธมฺโม พ.ศ. ๒๔๕๒-๒๔๘๐ รูปที่ ๒ พระพรหมบุตร ถาวโร พ.ศ.  ๒๔๘๐-๒๔๙๐ รูปที่ ๓ พระบุญ ติกฺขวโร พ.ศ.  ๒๔๙๐-๒๔๙๙ รูปที่ ๔ พระเคน ปญญฺวโร พ.ศ.  ๒๔๙๙-๒๕๑๕ รูปที่ ๕ พระเถิง ธมฺมโชโต พ.ศ.  ๒๕๑๕-๒๕๒๐ รูปที่ ๖ พระเคน ธมฺมธโร พ.ศ.  ๒๕๒๐-๒๕๒๕ รูปที่ ๗ พระแดง อายุวธโร (รักษาการ)  พ.ศ.  ๒๕๒๕-๒๕๒๗ รูปที่ ๘ พระอำนวย ปญฺจวโร (รักษาการ) พ.ศ.  ๒๕๒๗-๒๕๒๘ รูปที่ ๙ พระผาย ฐิตธมฺโม (รักษาการ) พ.ศ.  ๒๕๒๘-๒๕๒๙ รูปที่ ๑๐ พระบุญมี (รักษาการ) พ.ศ.  ๒๕๒๙-๒๕๓๐ รูปที่ ๑๑ พระพิม สจฺจวโร ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๓๐ เป็นตั้นมา

ข้อมูลจาก...ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๑๓  กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ  พิมพ์ครั้งที่๑
พ.ศ.๒๕๓๗ พิมพ์ที่โรงพิมพ์การศาสนากรุงเทพฯ  หน้า